Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

BeMyHero
BeMyHero
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
BeMyHero
Potem wróciłam do domu i jakoś ciężko było przestać płakać.
— znalezione.

December 19 2019

BeMyHero
6208 b204 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardbitch hardbitch

December 15 2019

BeMyHero
BeMyHero

BeMyHero
BeMyHero
BeMyHero
0931 7f03 500
Reposted fromnyaako nyaako viamoglismywszystko moglismywszystko
BeMyHero
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viamoglismywszystko moglismywszystko
BeMyHero
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie

December 14 2019

BeMyHero
BeMyHero
BeMyHero
9198 7cb4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 13 2019

BeMyHero
1864 a61b
Reposted fromEtnigos Etnigos
BeMyHero
7190 2911 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
BeMyHero
4488 4c5a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

December 11 2019

BeMyHero
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
BeMyHero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl